Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting Oordt Ballooning statutair gevestigd te Rosmalen, Kamer van Koophandel nummer 41041562.

Artikel 1 – Algemeen

1a          De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten en op alle passagiersvaarten.

1b          Overeenkomsten komen tot stand na een schriftelijke of digitale akkoordverklaring van Stichting Oordt Ballooning. Klachten tegen de inhoud van dergelijke bevestiging, dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de bevestiging in ons bezit te zijn. Klachten kunnen gericht worden aan info@ballonvarenrosmalen.nl

1c           Indien ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn algemene voorwaarden prevaleren onderhavige voorwaarden boven die van de cliënt.

Artikel 2 – Aanbiedingen en prijzen

2a          Alle door Stichting Oordt Ballooning gedane aanbiedingen gelden voor een periode van 14 dagen. Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd vervalt deze automatisch.

2b           Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2c           Cadeaubonnen voor ballonvaarten hebben een onbeperkte geldigheid en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

2d          Indien de schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de mondeling met de opdrachtgever besproken en opgegeven opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de afwijking, indien hij niet binnen 8 werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging ons heeft medegedeeld niet met de afwijking akkoord te gaan.

Artikel 3: Annuleringen en wijzigingen

3a          Stichting Oordt Ballooning heeft het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een ballonvaart niet toelaten. In dit geval vindt geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar wordt in overleg, een nieuwe datum gepland.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4a          Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

4b          Onze aansprakelijkheid kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze assuradeur dekking verleent, eventueel verhoogd met het door ons voor de opdracht gefactureerde bedrag.

4c           Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door ons worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers zelf het te dragen risico. De deelnemers aan de ballonvaarten zijn voorts gehouden zich te allen tijde te houden aan hen door medewerkers van ons gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

4d          Wij zijn niet aansprakelijk voor elke geleden materiële schade welke eventueel voortvloeit uit de ballonvaart. 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5a          Alle passagiersvaarten worden uitgevoerd overeenkomstig de door ons opgestelde gedrags- en veiligheidscode.

5b          Wij houden ons het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stellen, dan wel geheel te annuleren, indien de omstandigheden door van buiten komende factoren een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar ons oordeel een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid met zich meebrengt.

5c           Het risico voor niet of niet tijdig verschijnen door de cliënt voor deelname aan de uitvoering van de opdracht, is voor risico en rekening van de cliënt.

5d          Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen recht worden ontleend aan enige door ons opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geachte volledig te zijn uitgevoerd.

5e          De cliënt is verplicht orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

Artikel 6: Betaling

6a           Betaling van de ballonvaart geschiedt vooraf.

6b          Wij hebben het recht bij niet tijdige betalingen de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden.

ARTIKEL 7: Klachten

7a          In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht terstond schriftelijk bij Stichting Oordt Ballooning (Churchilllaan 13, 5245 BD te Rosmalen of via info@ballonvarenrosmalen.nl) te worden ingediend, klachten die niet binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

7b           Klachten geven geen recht op opschorting van de betaling.

ARTIKEL 8: Overige bepalingen

8a          In geval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.

8b          Stichting Oordt Ballooning is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.

 

 
× Hoe kan ik je helpen?